ADATKEZELÉSI, ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A Saute Ballet Iskola (Benyovszki Fanni EV) Adatvédelmi tájékoztatója, szabályzata.

A Saute Ballet Iskola (6000 Kecskemét, Hoffman János u. 6.; továbbiakban: Adatkezelő) www.sauteballet.com weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatók, hírlevélre feliratkozók, (a továbbiakban: Érintett vagy Felhasználó) adatait kezeli. Az Érintett hiteles, valós adatokat köteles megadni az Adatkezelő részére (valótlan adatok megadásából keletkező kárt az Érintett köteles megtéríteni). A hibásan vagy hiányosan megadott adatokból adódó következményekért kizárólag az Érintett felel. Az Adatkezelő az adatokat és azok valódiságát nem ellenőrzi.

Az adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon és személyesen általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Érintett a Honlap látogatásával és a, hírlevélre feliratkozással és a személyes regisztrációval elfogadja az Adatkezelési, Adatvédelmi Szabályzatban és Tájékoztató és Felhasználási Feltételekben foglaltakat (a továbbiakban: Szabályzat vagy szabályzat), és hozzájárul a jelen Szabályzatban meghatározott adatkezelésekhez. Az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, illetőleg adott esetben jogszabályi kötelezettségen, amely meg van határozva jelen szabályzatban.

Amennyiben az Érintett más harmadik személy adatait adja meg, úgy az ahhoz való hozzájárulást az Érintett köteles megszerezni adott harmadik személytől, e tekintetben Adatkezelő felelőssége kizárt. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a feltöltés során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Minden ilyen esetben az Érintett köteles Adatkezelő és harmadik személy kárát, sérelemdíját megtéríteni és az Adatkezelőt mentesíteni. Jelen szakaszban foglaltak az elektronikus levelezési címre is vonatkoznak.

1. Adatkezelések célja

Az Adatkezelő a regisztrálók, hírlevélre feliratkozók, tekintetében kezeli az Érintettek adatait.

A regisztráció tekintetében az adatkezelés célja a tanítványokkal való kapcsolattartás biztosítása.

A hírlevél küldése tekintetében az adatkezelés célja a feliratkozó személyek részére a saját szolgáltatásokról, újdonságokról információ biztosítása.

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait is kezeli. Az Érintettek kifejezetten hozzájárulnak, hogy az általuk megadott, a feltöltött/elküldött regisztrációban szereplő adatokat az Adatkezelő a vonatkozó törvények adta keretek között célhoz kötötten az itt meghatározott célok érdekében kezelje. Az adatfeldolgozást is az Adatkezelő végzi számítógépes rendszerein keresztül illetőleg tárhely szolgáltatót vesz igénybe, aki az adatokat tárolja a tárhely szolgáltatására tekintettel (adatfeldolgozó). Amennyiben az Érintett túllépi a személyes adatok körét és különleges adatot ad meg (pl. emailben), annak esetleges kezeléséhez kifejezetten hozzájárul jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával, Adatkezelő tájékoztatja azonban Érintettet, hogy kizárólag az Adatkezelő által kért adatokat kezeli (Adatkezelő nem kezeli az ilyen, általa nem kért adatokat). A jelen szabályzat elfogadásának módját pedig írásbelinek tekinti az Érintett.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az Érintettek által a rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten kezeli, más meg nem jelölt célra nem használja azokat. Hatósági megkeresésre, törvény általi kötelezés esetén azonban Adatkezelő a megkeresőnek (pl. hatóságnak) köteles az adatokat kiadni, ezt Érintettek tudomásul veszik jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával és ehhez ezúton kifejezetten hozzá is járulnak, így e tekintetben Adatkezelőnek további hozzájárulást nem kell kérnie az Érintettektől.  E tekintetben Adatkezelőhöz az Érintettek igényekkel nem fordulhatnak.

A megadott adatok tekintetében Adatkezelőnek felelőssége nincsen. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja kezelni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. Az adatkezelés kizárólag Magyarországon, belföldön történik.

Az Érintett kijelenti, hogy jelen Szabályzat alapján adatai kezeléséhez hozzájárult, ezek jelen szabályzatban foglaltak alapján történő kezelése esetén kártérítési, kártalanítási, sérelemdíj és egyéb igényt nem érvényesít Adatkezelővel szemben.

2. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre az Érintettek önkéntes, határozott, megfelelő tájékoztatáson alapuló, félreérthetetlen beleegyező nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a regisztráció során közölt személyes adataik kezelésére kerüljenek (teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedően).

Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. Illetőleg a hírlevél tekintetében meghatározott esetekben: a Gazdasági Reklámtörvényről szóló 2008. évi XLVIII 5.§ és 6.§ és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint  az információs társadalommal  összefüggő szolgáltatások  egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13.§/A 14.§, 14/A.§ szerint és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név – és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvény 17.§-a alapján kerül sor, azzal hogy ahol az Érintett előzetes hozzájárulása szükséges ott az Adatkezelő erre figyelemmel van.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett felel. Az Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt Honlap látogatással, regisztrációval, hírlevélre feliratkozással, esetleg nyereményjátékban részvétellel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet megadta.

3.  Adatkezelő, mint adatkezelő megnevezése

Név: Saute Ballet Iskola (Benyovszki Fanni EV)

Székhely: 6000 Kecskemét, Hoffmann János u. 6.

Adószám: 68024655-1-23

Cégjegyzékszám:

Bejegyző bíróság: Belügyminisztérium

E-mail:  info@sauteballet.com

Telefon: +36306200919

Weboldal: www.sauteballet.com

4. Adatfeldolgozó

Tárhely szolgáltató

Cégnév:  DOTROLL KFT.

Székhely és levelezési cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Adóigazgatási szám: 13962982-2-42

Cégjegyzékszám: 01 09 882068

Telefonszám: +3614323232

 Központi e-mail cím: support@dotroll.com

5. Adatkezelési nyilvántartási számok a célokra tekintettel kerültek igénylésre:

Hírlevél küldése NAIH-103284/2016.

6. A kezelt személyes, technikai adatok köre

Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:

Hírlevél küldése esetén a kezelt adatok köre: elektronikus levelezési cím, név (vezetéknév, keresztnév)

Az iskolában történő regisztráció esetén a kezelt adatok köre:

Adatkezelési szabályzat